1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

var a = [1, 2, 3];
var b = [1, 2, 3];
var c = '1,2,3';

console.log(a == c);
console.log(b == c);
console.log(a == b);