1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Function dưới đây luôn luôn trả về phần tử lớn nhất trong array đúng không?

function greatestNumberInArray(arr) {
 let greatest = 0;
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (greatest < arr[i]) {
   greatest = arr[i];
  }
 }
 return greatest;
}