1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

function sayHi() {
  return (() => 0)();
}

console.log(typeof sayHi());