1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

var myArr = ['foo', 'bar', 'baz'];
console.log('2' in myArr);