1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

const a = {};
const b = { key: 'b' };
const c = { key: 'c' };

a[b] = 123;
a[c] = 456;

console.log(a[b]);