1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

let b = '4';

console.log(b++ + 3, b);