1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

console.log(1 < 2 < 3);
console.log(3 > 2 > 1);