1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

console.log('1' -- '1');