1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

function Dog(name) {
  this.name = name;
  this.speak = function() {
    return 'woof';
  };
}

const dog = new Dog('Pogo');

Dog.prototype.speak = function() {
  return 'arf';
};

console.log(dog.speak());