1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

const a = { something: 1, someOtherThing: 2 };

const deleteSomething = input => {
  delete input.something;
  return input.something;
};

const result = deleteSomething(a);

console.log(result);