1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

const shape = {
  radius: 10,
  diameter() {
    return this.radius * 2;
  },
  perimeter: () => 2 * Math.PI * this.radius
};

console.log(shape.diameter());
console.log(shape.perimeter());