1977 JavaScript Quizzes

Câu hỏi

Kết quả là gì?

var x = 5;

(function() {
  console.log(x);
  var x = 10;
  console.log(x);
})();